Điểm dừng đón xe Bus 16 Như Thanh

15-09-2020

Điểm đầu: Như Thanh

Điểm cuối: Hoằng Phụ

Số điểm dừng đón trả khách trên tuyến: 109 điểm.

TT Điểm dừng đón trả khách Lý Trình Bên phải tuyến Bên trái tuyến

1 UBND XÃ HOẰNG PHỤ Km 0 Biển báo Biển báo

2 GIỮA XÃ HOẰNG ĐÔNG Km 2 + 800 Biển báo Biển báo

3 GIỮA XÃ HOẰNG NGỌC Km 4 + 700 Biển báo Biển báo

4 ĐẦU XÃ HOẰNG NGỌC Km 5 + 800 Biển báo Biển báo

5 NGÃ 4 CHỢ VỰC Km 6 + 900 Biển báo Biển báo

6 NGÃ 5 HOẰNG TIẾN Km 7 + 800 Biển báo Biển báo

7 NGHĨA TRANG Km 8 + 200 Biển báo Biển báo

8 CẦU CHOÁN Km 9 + 200 Biển báo Biển báo

9 GIÁO SỨ Km 9 + 700 Biển báo Biển báo

10 CUỐI HOẰNG ĐẠO Km 10 + 600 Biển báo Biển báo

11 CHỢ RÀO Km 11 + 00 Biển báo Biển báo

12 TRƯỜNG CÂP 1 HOẰNG ĐẠO Km 11 + 400 Biển báo Biển báo

13 UB XÃ HOẰNG ĐẠO Km 11 + 800 Biển báo Biển báo

14 TRƯỜNG LÊ VIẾT TẠO Km 12 + 700 Biển báo Biển báo

15 BỆNH VIỆN HUYỆN H.HÓA Km 13 + 00 Biển báo Biển báo

16 NGÃ TƯ GÒNG Km 13 + 300 Biển báo Biển báo

17 CÔNG TY DELTA Km 13 + 600 Biển báo Biển báo

18 BẾN XE HOẰNG HÓA Km 13 + 900 Biển báo Biển báo

19 CỔNG TRÀO HOẰNG ĐỒNG Km 14 + 600 Biển báo Biển báo

20 NGÃ 4 HOẰNG THÁI Km 15 + 100 Biển báo Biển báo

21 CUỐI HOẰNG THỊNH Km 15 + 700 Biển báo Biển báo

22 NGÃ 4 HOẰNG THỊNH Km 16 + 200 Biển báo Biển báo

23 ĐẦU HOẰNG THỊNH Km 16 + 800 Biển báo Biển báo

24 CHỢ QUĂNG Km 17 + 400 Biển báo Biển báo

25 AO CÁ Km 18 Biển báo Biển báo

26 AO BÈO Km 18 + 400 Biển báo Biển báo

27 ĐÔNG SỸ Km 20 + 100 Biển báo Biển báo

28 BẮC CẦU NGUYỆT VIÊN Km 20 + 700 Biển báo Biển báo

29 NAM CẦU NGUYỆT VIÊN Km 22 + 700 Biển báo Biển báo

30 BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ TP. Km 23 + 200 Nhà chờ Nhà chờ

31 SIÊU THỊ BIG C Km 23 + 600 Nhà chờ Nhà chờ

32 ĐIỆN MÁY TRẦN ANH Km 24 + 600 Biển báo Biển báo

33 KHÁCH SẠN LAM KINH Km 24 + 900 Biển báo Nhà chờ

34 CẢNG VỤ HÀNG HẢI Km 25 + 400 Biển báo Biển báo

35 CẦU ĐÔNG HƯƠNG Km 25 + 900 Biển báo Biển báo

36 CHỢ VƯỜN HOA Km 26 + 400 Nhà chờ Nhà chờ

37 NGÃ TƯ BƯU ĐIỆN Km 26 + 700 Nhà chờ Biển báo

38 TƯỢNG ĐÀI LÊ LỢI Km 26 + 900 Biển báo Biển báo

39 NGÃ TƯ NGUYỄN TRÃI Km 27 + 500 Biển báo Biển báo

40 SIÊU THỊ THANH HOA Km 27 + 900 Nhà chờ Biển báo

41 NHÀ KHÁCH 25A Km 28 + 600 Biển báo Biển báo

42 NHÀ KHÁCH 25B Km 29 + 300 Nhà chờ Biển báo

43 CHỢ NAM THÀNH Km 29 + 700 Nhà chờ Biển báo

44 NGÃ BA VOI Km 30 + 400 Biển báo Biển báo

45 ĐƯỜNG HẢI THƯỢNG LẢN ÔNG Km 31 + 300 Biển báo Biển báo

46 TRUỜNG CĐ Y THANH HOÁ Km 31 + 900 Nhà chờ Biển báo

47 BỆNH VIỆN TỈNH Km 32 + 200 Nhà chờ Biển báo

48 BỆNH VIỆN PHỤ SẢN Km 32 + 700 Nhà chờ Biển báo

49 BỆNH VIỆN TÂM THẦN Km 33 + 100 Nhà chờ Biển báo

50 CẦU VOI Km 33 + 400 Biển báo Biển báo

51 NGÃ BA ĐÔNG QUANG Km 33 + 600 Biển báo Biển báo

52 GIỮA LANG VOI Km 34 + 700 Biển báo Biển báo

53 ĐƯỜNG VÀO XÃ ĐÔNG QUANG Km 35 + 300 Biển báo Biển báo

54 XÃ QUÃNG THỊNH Km 35 + 800 Biển báo Biển báo

55 BỆNH VIỆN LAO Km 36 + 500 Biển báo Nhà chờ

56 NGÃ BA QUÃNG TRẠCH km 36 + 900 Biển báo Biển báo

57 GIỮA LÀNG QUÃNG TRẠCH Km 37 + 600 Biển báo Biển báo

58 LÀNG MỸ THẠNH Km 38 + 300 Biển báo Biển báo

59 NGÃ TƯ QUÃNG TRẠCH Km 39 + 200 Biển báo Biển báo

60 CẦU CẢNH Km 39 + 900 Biển báo Biển báo

61 XÃ QUÃNG YÊN Km 40 + 200 Biển báo Biển báo

62 GIỮA LANG QUÃNG YÊN Km 41 + 500 Biển báo Biển báo

63 CUỐI LANG QUÃNG YÊN Km 42 + 100 Biển báo Biển báo

64 ĐƯỜNG VÀO UB XÃ QUÃNG YÊN Km 42 + 600 Biển báo Biển báo

65 NGÃ BA ĐI ĐÔNG VĂN Km 43 + 100 Biển báo Biển báo

66 NHÀ MÁY GẠCH QUÃNG YÊN Km 44 + 900 Biển báo Biển báo

67 CUỐI LÀNG QUÃNG YÊN Km 44 + 600 Biển báo Biển báo

68 TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG Km 45 + 200 Biển báo Biển báo

69 CHÙA VĨNH THÁI Km 45 + 700 Biển báo Biển báo

70 XÃ YÊN THÁI Km 46 + 600 Biển báo Biển báo

71 NGÃ BA HOÀNG SƠN Km 47 + 200 Biển báo Biển báo

72 ĐẦU LÀNG HOÀNG SƠN Km 47 + 500 Biển báo Biển báo

73 CUỐI LÀNG HOÀNG SƠN Km 48 + 100 Biển báo Biển báo

74 ĐẦU CẦU QUAN Km 48 + 600 Biển báo Biển báo

75 CẦU QUAN Km 49 + 200 Biển báo Biển báo

76 NGÃ BA NGÂN HÀNG Km 49 + 700 Biển báo Biển báo

77 XÃ TRUNG THÀNH Km 50 + 300 Biển báo Biển báo

78 GIỮA XÃ TRUNG THÀNH Km 50 + 600 Biển báo Biển báo

79 CUỐI XÃ TRUNG THÀNH Km 51 + 100 Biển báo Biển báo

80 TRẠM BƠM TRUNG THÀNH Km 51 + 700 Biển báo Biển báo

81 UB XÃ TRUNG THÀNH Km 52 + 300 Biển báo Biển báo

82 NGÃ BA XÃ TẾ LỢI Km 53 + 100 Biển báo Biển báo

83 GIỮA XÃ TẾ LỢI Km 53 + 600 Biển báo Biển báo

84 ĐƯỜNG VÀO TRẠI GIAM Km 55 Biển báo Biển báo

85 CỔNG TRẠI GIAM THANH PHONG Km 55 + 400 Biển báo Nhà chờ

86 NGÃ BA ĐẦU XÃ MINH THỌ Km 55 + 800 Biển báo Biển báo

87 CHỢ MINH THỌ Km 56 + 600 Biển báo Biển báo

88 NHÀ VĂN HÓA MINH THỌ Km 57 Biển báo Biển báo

89 HẠT GIAO THÔNG Km 57 + 500 Biển báo Biển báo

90 UBND HUYỆN NÔNG CỐNG Km 58 Biển báo Biển báo

91 NGÃ BA ĐƯỜNG MỚI Km 58 + 500 Biển báo Biển báo

92 NGÃ BA ĐI NHÀ MÁY ĐƯỜNG Km 58 + 900 Biển báo Biển báo

93 CHỢ CHUỐI Km 59 + 400 Biển báo Biển báo

94 CÂY XĂNG PHƯƠNG LAN Km 60 + 000 Biển báo Biển báo

95 XÃ VẠN HÒA Km 60 + 400 Biển báo Biển báo

96 XÃ VẠN THẮNG Km 60 + 700 Biển báo Biển báo

97 NHÀ VĂN HÓA XÃ VẠN THẮNG Km 61 + 200 Biển báo Biển báo

98 UB XÃ VẠN THẮNG Km 61 + 600 Biển báo Biển báo

99 GỐC ĐA VẠN THẮNG Km 62 + 200 Biển báo Biển báo

100 CUỐI XÃ VẠN THẮNG Km 62 + 600 Biển báo Biển báo

101 KM 23 ĐI YÊN CÁT Km 64 + 200 Biển báo Biển báo

102 XUÂN ĐIỀN – BẾN SUNG Km 64 + 700 Biển báo Biển báo

103 HẠT KIỂM LÂM NHƯ THANH Km 64 + 800 Biển báo Biển báo

104 BƯU ĐIỆN BẾN SUNG Km 64 + 900 Biển báo Biển báo

105 NGÃ BA BẾN EN Km 65 + 300 Biển báo Biển báo

106 BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH Km 65 + 600 Biển báo Biển báo

107 UBND HUYỆN NHƯ THANH Km 66 + 000 Biển báo Biển báo

108 CHỢ KHE RỒNG Km66 + 300 Biển báo Biển báo

109 CÂY ĐA ĐỒNG BỔI Km 66 + 500 Biển báo Biển báo

Trên đây là tổng hợp các bến bãi, điểm dừng đỗ, đón trả dọc trên tuyến đường xe Bus 16 chạy qua Như Thanh - Hoằng Phụ

Bà con có thể dễ dàng theo dõi gần địa phương mình, gần nhà mình đang có điểm dừng đỗ đón trả nào để dễ dàng định vị. Chuyến xe Bus 16 được Công Ty TNHH Vĩnh Quang khai thác và vận hành.